Top Social Icons

Menu Right

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Η κατηγορια που επιλεξατε...

8 Ιαν 2013

Ελευθέριος Βενιζέλος, ο πολιτικός που δεν ήθελε την Ελλάδα με την σημερινή μορφή. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια που έκρυψαν πολύ καλά οι «ιστορικοί» της Ελλάδας και αλλοιώνοντας πλήρως την πολιτική προσωπικότητα ενός εν πολλοίς αμφισβητούμενου πολιτικού προσώπου. Ταυτόχρονα, όμως, κατόρθωσαν να αντιστρέψουν την πραγματικότητα, να αποκρύψουν την επισήμως καταγεγραμμένη αλήθεια και να εμφανίσουν ως ήρωα και ελευθερωτή εκείνον που δεν δίστασε ακόμη και μέσα στο Ελληνικό κοινοβούλιο να προωθήσει μία Ελλάδα χωρίς την Κεντρική Μακεδονία και την Θράκη! Οξύμωρο, βεβαίως, είναι το γεγονός πως σε όλους -σχεδόν- τους νομούς και τις πόλεις που ο Βενιζέλος δεν ήθελε εντός της Ελληνικής Επικράτειας, υπάρχουν αγάλματα και προτομές προς… τιμήν του!

Σε επιστολή του ο Ίωνας Δραγούμης προς τον πατέρα του γράφει:
«Είναι κοινόν μυστικόν ότι ο κ. Βενιζέλος είναι υποχωρητικός εις όλα απέναντι των Βουλγάρων. Διά τούτο εκινήσαμεν τας εφημερίδας ίνα υποστηρίξωσι τα ελληνικά δίκαια επί των χωρών της Θράκης και Μακεδονίας ας παραχωρεί ασυζητητί ο πρώτος πολίτης της Ελλάδος εις τους Βουλγάρους, ήτοι επί των περιφερειών Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και της λοιπής Θράκης της κατειλημμένης υπό των απογόνων του Κρούμου». Η δράση αυτή βασίζεται στην εκτίμηση πως ο πρωθυπουργός είναι θρασύδειλος και «μόνον ο φόβος μη υπό της κοινής γνώμης αποδοκιμασθή δύναται να συγκρατήση αυτόν από του κατηφόρου».

Στις 2 Μαρτίου 1913 η συζήτηση περνά από τα πολιτικά παρασκήνια στα κοινοβουλευτικά έδρανα και τον αθηναϊκό Τύπο, με αφορμή την κατάθεση υπομνήματος των «αλυτρώτων» στη Βουλή. Ο Βενιζέλος δέχεται ομαδικά πυρά αγορητών που τον κατηγορούν για μειοδοσία και τον απειλούν ότι «όχι μόνον εν τω ελευθέρω κράτει, αλλά και εν τω υποδούλω Ελληνισμώ θα υπάρξη αντίστασις ριζική και ανένδοτος». «Δεν επιθυμώ ως Ελλην εις την ιστορίαν ν” αναγραφή ότι πόλεις ελληνικαί εκουσίως απεδέχθησαν την βουλγαρικήν κυριαρχίαν και ότι δεν υπήρξε Βουλή ελληνική διαμαρτυρηθείσα διά την τοιαύτην κατάστασιν», διακηρύσσει χαρακτηριστικά ο βουλευτής Λακωνίας Πετροπουλάκης.

Αντί ν” αναδιπλωθεί, ο Βενιζέλος αντεπιτίθεται: «Εξ ανάγκης», ξεκαθαρίζει, «θα περιέλθωσιν εις την κυριαρχίαν των συμμάχων πληθυσμοί ελληνικοί και μάλιστα πυκνοί». Υποστηρίζει, μάλιστα, πως αυτό επιβάλλεται για στρατηγικούς λόγους: ακόμη «και εάν μας έλεγον οι σύμμαχοι ότι είναι διατεθειμένοι να μας αφήσωσι να επεκτείνωμεν τα όριά μας προς τα εκεί, διά να περιλάβωμεν και τους ελληνικούς εκείνους πληθυσμούς, εγώ τουλάχιστον ως υπεύθυνος κυβέρνησις δεν θα εδεχόμην τοιαύτην χάραξιν ορίων ως λίαν επικίνδυνον, διότι η Ελλάς θα ήτο ασθενεστέρα κατά τοιούτον τρόπον εκτεινομένη παρά την θάλασσαν, άνευ σπονδυλικής στήλης, παρ' όσον θα ήτο εάν τα σύνορα αυτής εστρογγυλεύοντο κατ' άλλην διεύθυνσιν». 

Το μόνο που μπορεί να γίνει «περί του πληθυσμού εκείνου, είναι να ληφθή πρόνοια όπως διασωθή η εθνική αυτού συνείδησις». Κάθε άλλη επιλογή είναι εθνικά επικίνδυνη και οι Ελληνες των εν λόγω περιοχών δεν πρέπει «να γίνωσιν όργανα ενεργειών ανθρώπων οι οποίοι δύνανται μεν να άγωνται από πατριωτικάς διαθέσεις, αλλ' οι οποίοι είναι οι μάλλον επικίνδυνοι άνθρωποι διά τα εθνικά συμφέροντα, διότι αφήνουσι να οδηγώνται εν τη διαχειρίσει αυτών αποκλειστικώς και μόνον από την καρδίαν και θέτουσι εις δευτέραν μοίραν τον νουν». 

Συμπλέοντας με τον πρωθυπουργό, ο βουλευτής Αραβαντινός θα φροντίσει επίσης να θυμίσει στο σώμα πως, όσα δικαιώματα αναγνωριστούν στους Ελληνες της βουλγαρικής ζώνης, «είμεθα υποχρεωμένοι και ημείς να εφαρμόσωμεν διά τους [μειονοτικούς] πληθυσμούς εκείνους, οι οποίοι θα περιέλθωσιν εις ημάς».

Οι δηλώσεις Βενιζέλου αντιμετωπίστηκαν ως εθνική προδοσία από τους πρωθυπουργούς του Μακεδονικού Αγώνα. «Ερχεται ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο οποίος λέγει «και να μου δοθή η Θράκη, δεν την θέλω». Αυταί είναι αι διακηρύξεις του πρωθυπουργού, του ελευθερωτού του Ελληνισμού!», ξεσπάθωσε ο Γεώργιος Θεοτόκης, ενώ ο Δημήτριος Ράλλης τον κατηγόρησε πως «ου μόνον απεμπολεί τα δικαιώματα τα αναμφισβήτητα του μεγάλου εκείνου τμήματος του Ελληνισμού», αλλά «δεσμεύει και τας χείρας της Κυβερνήσεως απέναντι του φυσικού ημών εχθρού». 

Ακόμη οξύτερες ήταν οι επικρίσεις των εφημερίδων. Για «πρωθυπουργική αστοχία» έκανε λόγο η μετριοπαθής «Ακρόπολις», το «Σκριπ» διαπίστωσε πως ο Βενιζέλος εμφορείται από «ιδέαν ξένην προς τα εθνικά συμφέροντα», ενώ το «Εμπρός» -η ναυαρχίδα των μακεδονομάχων- κατήγγειλε «τον ιστορικόν και πολιτικόν αναρχισμόν» του πρωθυπουργού, που τον ώθησε να δώσει στη Βουλή «μάχην τείνουσαν προς τον αυτόν τούτον σκοπόν, υπέρ του οποίου μάχονται και οι Βούλγαροι».

Τρεις μέρες μετά, η δολοφονία του βασιλιά Γεωργίου θα αναβαθμίσει την εμβέλεια των αδιαλλάκτων, καθώς ο στρατηλάτης διάδοχός του ήδη από τον Δεκέμβριο ονειρευόταν τον τίτλο του «βουλγαροκτόνου».

Ελευθέριος Βενιζέλος "ο ελληνοκτόνος", λοιπόν...; Ο πολιτικός που μέσω των συγκεκριμένων πρακτικών της Βουλής και των δηλώσεων που εντέχνως έχουν αποκρυφθεί από τους «καλαμαράδες» της εποχής, ήθελε μία άλλη Ελλάδα, μικρότερη και σαφέστατα «διευκολυντική» προς τους τότε αντιπάλους της, Βουλγαρία και Τουρκία; Αν παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις της ιστορίας, θεωρούμε πως εν μέρει επέτυχε τον σκοπό του…

Ο σκοπός του και τα συμπεράσματα, δικά σας...

Κωνσταντίνος 


Οι άνεργοι πληθαίνουν μήνα-μήνα.
Η φανερή ανεργία ξεπέρασε το 26%.
Ένας στους δύο νέους είναι άνεργος και χωρίς προοπτικές.
Εμπορικά και βιοτεχνίες κλείνουν.
Αφεντικά και υπάλληλοι οδεύουν στη φτώχεια.
Μισθωτοί, όπου κι αν απασχολούνται, στο δημόσιο, τις ΔΕΚΟ ή τον ιδιωτικό τομέα, χάνουν σταθερά μισθούς, δώρα, επιδόματα.
Τα χαράτσια μονιμοποιήθηκαν.
Οι άστεγοι πολλαπλασιάστηκαν.
Η ακρίβεια "τραβάει την ανηφόρα".
Οι έμμεσοι φόροι πέφτουν βροχή.
Τα καύσιμα ακριβαίνουν μέρα τη μέρα.
Ούτε να κινηθείς, ούτε να ζεσταθείς.
Το ασφαλιστικό σύστημα "εξορθολογίστηκε" δεόντως.
Θα δουλεύεις 40 και 50 χρόνια για να πάρεις 360 ευρώ ή ότι άλλο καινούργιο μας σερβίρουν.
Εργασιακά δικαιώματα διεγράφησαν μέσα σε μια νύχτα.
Οι εργασιακές σχέσεις "ελαστικοποιήθηκαν" σε τέτοιο βαθμό που θυμίζουν σχέση νταβατζή-πουτάνας.
Οι κοινωνικές δαπάνες του κράτους καταλήγουν... οδοντογλυφίδες.
Παιδεία, υγεία, πρόνοια στο βωμό της ιδιωτικοποίησης σταθερά.
Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μία από τις άλλοτε ατμο-μηχανές ανάπτυξης της χώρας, καταλήγει στα... παλιοσίδερα, με συμφωνία κυβέρνησης-τρόϊκας.

Η χώρα δεν χρεοκόπησε, λένε.
Πτωχεύει, όμως, η κοινωνία.
Ο Λαός.
Οι μόνοι προνομιούχοι είναι οι ίδιοι διαχρονικά.
Εφοπλιστές, βιομήχανοι, καναλάρχες, σκαφάτοι, χλιδάτοι, μεγαλοδημοσιογράφοι, εργολάβοι, γνωστοί και άγνωστοι φοροφυγάδες, εισφοροφυγάδες κλπ, κλπ.
Όλοι υπό ασυλία.

Κορόϊδα!


Οι κίνδυνοι,οι απειλές και οι "αφελείς" των Αθηνών

Του Πάρι Καρβουνόπουλου 
 
Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές ότι ο πρωθυπουργός είναι έτοιμος να δώσει “πράσινο φως” για ανακήρυξη της ΑΟΖ άμεσα. Όπου άμεσα εννοούν τους επόμενους δυο με τρεις μήνες. Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό για να ενταχθεί στην ατζέντα της “πολιτικής επικοινωνίας” οποιασδήποτε κυβέρνησης και ελπίζουμε ότι η κουβέντα για την ΑΟΖ δεν εντάσσεται σε μία τέτοια “στρατηγική”. Γιατί αυτό που πρώτα απ΄ όλα ενδιαφέρει είναι η στρατηγική της χώρας. Υπάρχει τέτοια στο θέμα της ΑΟΖ;
Η συγκυρία για να προχωρήσει η Ελλάδα σε μία τέτοια κίνηση ,μοιάζει αν όχι αρνητική πάντως σίγουρα εξαιρετικά ριψοκίνδυνη. Η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στις Ένοπλες Δυνάμεις, που ήρθαν να προστεθούν στα αποτελέσματα των εγκλημάτων που έγιναν από το 1996 έως και το 2005 στο χώρο των εξοπλισμών. Για να λέμε τα πράγματα με τ΄ όνομά τους, οι κυβερνήσεις αυτής της περιόδου κυριολεκτικά διέλυσαν τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Ο Α/ΓΕΝ Κοσμάς Χρηστίδης έχει μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που υπάρχουν κι όποιος διάβασε τη συνέντευξή του προσεκτικά κατάλαβε πολλά.
Ανώτατοι αξιωματικοί που υπηρετούν σε καίριες θέσεις των Γενικών Επιτελείων ,λένε ότι “αν δεν επιλυθούν κάποια θέματα τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών για οπλικά συστήματα, κάποιοι θα πάμε φυλακή μέχρι το 2015”!
Ασφαλώς όλα αυτά δεν λύθηκαν με την... αυτονόητη απόφαση για την προμήθεια 67 κινητήρων για τα F16! Οι οποίοι θα αρχίσουν να έρχονται στην Ελλάδα μετά από 18 μήνες!
Με αυτά τα δεδομένα είναι κάτι παραπάνω από λογικό και αυτονόητο να ρωτήσει κάποιος:
  • Πως θα στηριχθεί στρατιωτικά μια τόσο μεγάλη στρατηγική κίνηση όπως η ανακήρυξη της ΑΟΖ;
Η Ελλάδα είναι απολύτως νόμιμη κι έχει κάθε δικαίωμα,αλλά και υποχρέωση να το πράξει. Όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ,ρεαλιστές και έτοιμοι για όλα. Το πρόβλημα είναι ένα και λέγεται Τουρκία. Η οποία μετά από την δεινότατη ήττα που υπέστη με την ΑΟΖ στην Κύπρο, γνωρίζει ότι αν η Ελλάδα κάνει αυτό που προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο , χάνει τα πάντα απ΄ όσα υπολόγιζε να κερδίσει με τις απειλές για τη χρήση βίας. Και γι΄ αυτό δεν θα διστάσει να προκαλέσει ένταση ακόμη και σοβαρά επεισόδια στο Αιγαίο.

Η Ελλάδα οφείλει να αντιμετωπίσει αυτή τη κατάσταση. Δεν έχει άλλο δρόμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και για να το κάνει αυτό πρέπει πρώτα απ΄ όλα να είναι πανέτοιμη και ισχυρή στρατιωτικά. Αρκούν τα όπλα που διαθέτει σε συνδυασμό με το ικανότατο προσωπικό των ΕΔ. Αυτό που χρειάζεται και κουραστικά ίσως επαναλαμβάνουμε, είναι να λειτουργούν τα πάντα σε επίπεδα υψηλών διαθεσιμοτήτων . Και σ΄ αυτό το τομέα μέχρι στιγμής έχουν γίνει ελάχιστα.


Δεν γνωρίζουν οι κυβερνητικοί την υπαρκτή τουρκική απειλή; Δεν ανησυχούν γι΄ αυτή;


Μόλις χθες ο καλός και έγκυρος συνάδελφος Άγγελος Αθανασόπουλος έγραφε στο Βήμα:


“Συνομιλητές του πρωθυπουργού εμφανίζονται πιο καθησυχαστικοί. Σημειώνουν ότι η Άγκυρα δεν θα προχωρήσει σε όξυνση ούτε θα εγκαταλείψει τις διερευνητικές επαφές σε μια περίοδο που το μυαλό της είναι επικεντρωμένο στη διαχείριση του συριακού προβλήματος και του “αγκαθιού” του Κουρδικού”.


Οι συνομιλητές του πρωθυπουργού είναι τουλάχιστον αφελείς, για να μην χρησιμοποιήσουμε άλλη έκφραση και ορθά ο Α.Αθανασόπουλος σημειώνει:


“Ποιος μπορεί όμως με ασφάλεια να αποκλείσει μια “εθνικιστική ρελάνς” από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κινείται με το βλέμμα του στραμμένο στο να διασφαλίσει την προεδρική εκλογή”;


Η αφέλεια των συνομιλητών του πρωθυπουργού και τα επιχειρήματά τους είναι αδικαιολόγητα:
  • Η Τουρκία στο πρόβλημα της Συρίας είναι “εργαλείο” των μεγάλων δυνάμεων που θα επιλύσουν το ζήτημα όπως αυτές νομίζουν. Η Τουρκία εκτελεί δεν αποφασίζει,όσο κι αν παριστάνει ότι συμμετέχει στις αποφάσεις για τη Συρία. Μπορεί να πιέζει , να ζητά , να προσπαθεί να πετύχει στόχους, αλλά δεν είναι αυτή που θα αποφασίσει και θα επιβάλει την όποια λύση.
  • Στο Κουρδικό η Τουρκία βρίσκεται επίσης σε δύσκολη θέση, κατανοώντας ότι όσα χρόνια κι αν πολεμά τους αντάρτες δεν πρόκειται να καταφέρει να αντιμετωπίσει την αντίσταση σ΄ αυτά που θέλει να επιβάλλει. Έχει χάσει.
  • Η Τουρκία “δουλεύει” χρόνια τώρα το θέμα της ΑΟΖ,την ίδια ώρα που στην Αθήνα όλοι κοιμόντουσαν! Με την Αίγυπτο βρίσκονται σε διαρκή επαφή για να “σβήσουν” από το χάρτη το Καστελόριζο. Στη Λιβύη η ψυχρολουσία που υπέστη η Ελλάδα, λογικά θα πρέπει να είναι γνωστή στους “συνομιλητές του πρωθυπουργού”. Οι Λίβυοι είπαν όχι σε καθορισμό ΑΟΖ με την Ελλάδα, ζητώντας να “συνομιλήσουν με όλους”, δηλαδή με την Τουρκία, η οποία θέλει να θέσει... θέμα Γαύδου, βάζοντας τη Λιβύη να υποστηρίξει ότι το νησί... δεν έχει ΑΟΖ!
Όλα αυτά δείχνουν ότι το ζήτημα δεν προσφέρεται για “χρυσαυγίτικους τσαμπουκάδες”, ούτε για ερασιτεχνικές παραστάσεις “πολιτικής αποφασιστικότητας”. Χρειάζεται αποφασιστικότητα αλλά και σχέδιο. Και χρειάζονται οπωσδήποτε ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις.
Δεν γνωρίζουμε αν η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός στηρίζονται σε διαβεβαιώσεις ξένων για την υποστήριξή τους σε περίπτωση που η Τουρκία επιχειρήσει να κινηθεί επιθετικά. Το είδαμε αυτό το σενάριο να λειτουργεί στην περίπτωση της Κύπρου, με ιδιαίτερη επιτυχία. Προσοχή όμως! Δεν πρέπει να συγκρίνουμε όσα έγιναν στην Κύπρο με τη δική μας περίπτωση. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα συμφέροντα και διαφορετικές συνθήκες. Γι΄ αυτό κι αν πράγματι υπάρχουν διαβεβαιώσεις “ξένων δυνάμεων” καλό θα είναι να μετρηθούν και να εκτιμηθούν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και περίσκεψη. Έχουμε “καεί” πολλές φορές στην ιστορία μας από τέτοιες... διαβεβαιώσεις. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Ακόμη κι αν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας.

Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ακόμη και το “συνωμοσιολογικό” σενάριο ,κάποιοι να θέλουν να μας σπρώξουν βιαστικά σε μια περιπέτεια μόνο και μόνο για να βγούμε χαμένοι απ΄ αυτή. Ίσως μια ελληνική ήττα να εξυπηρετεί πολλούς. Ας το προσέξουμε και πάντως σίγουρα ας το σκεφτούμε καλά. Η επιχείρηση
ΑΟΖ , είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να αντιμετωπίζουμε με ερασιτεχνισμό. Ο οποίος στην πολιτική μας πραγματικότητα δεν μας έχει λείψει ποτέ. Δυστυχώς…
Έρευνα, επιμέλεια :  Θεόδωρος Κατσανέβας
Με τη συνεργασία της Λυδίας Δελέντζα και της Εβίτα Ρέστη
Παραγωγή Contra Channel,
Με τη διαδυκτιακή την υποστήριξη του www.freepen.gr


Το ντοκυμαντέρ που ακολουθεί παρουσιάστηκε στις 19/12/2012, στην εκδήλωση για το  βιβλίο του καθηγητή Θόδωρου Κατσανέβα « Η απομυθοποίηση του ευρώ: 41 απαντήσεις για την επιστροφή στη δραχμή» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιβάνη. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότερα  από 800 άτομα και έγιναν ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. 
Στο  ντοκυμαντέρ  τεκμηριώνονται οι καταστροφικές συνέπειες του ευρώ για τη χώρα μας, δηλώσεις επιφανών μελών της… «συμμορίας της δραχμής» όπως οι Ζισκάρ ντ Εσταίν,  Πούτιν,  Φάρατζ, Κρούγκμαν, Ρογκόφ, Βέρνερ Ζινν,  Ρουμπινί,  Στίγλιτς, κλπ., παρουσιάζονται στοιχεία και ντοκουμέντα που απομυθοποιούν την  ευρωδουλία και ευρωτρομοκρατία και κατατίθεται ολοκληρωμένο σχέδιο για την επιστροφή στη δραχμή και την έξοδο από το Μνημόνιο, την αιώνια φτώχεια και την υποτέλεια.Γράφει ο Βασίλης Τσούγκαρης

Οι μέρες του 2013 κυλούν, η φτώχεια και η ανέχεια του κοσμάκη σπάει κάθε ρεκόρ, η μπόχα που αναδύεται από τα πολιτικά (και όχι μόνο) σκάνδαλα (βλέπε λίστες κλπ) κοντεύει να πνίξει τα βαλκάνια, και το θέατρο του παραλόγου από την τρικομματική κυβέρνηση πάει να σαρώσει τα ΟΣΚΑΡ ηλιθιότητας όλων των εποχών.
Ξέρω ότι με αυτές τις γραμμές, θα λυσσάξουν πάλι οι βολεμένοι, τα κομματόσκυλα, και πολύ μου αρέσει αυτό.
Δεν νομίζω να γράφω κάτι φανταστικό, κάτι που δεν συμβαίνει στην ψωροκώσταινα, στην «Ευρωπαϊκή Ελλάδα».
Στην Ελλάδα (μόνο στο όνομα) την ξεπουλημένη στους ευρωπαίους τοκογλύφους.
Πάμε λοιπόν στο παρασύνθημα, με μια «ασήμαντη» ειδησούλα.
«Κατάσχεση ΙΧ και παρακράτηση μισθού για όσους «ξέχασαν» τα τέλη κυκλοφορίας
Μία πολύ δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τους 44.500 ιδιοκτήτες αυτοκινήτου που δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας τα δύο προηγούμενων χρόνια, αφού η εφορία ετοιμάζεται να τους στείλει τη λυπητερή, η οποία μαζί με τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα, φτάνει τα 13,7 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» η εφορία ετοιμάζεται να προχωρήσει σε κατάσχεση του αυτοκινήτου, ή παρακράτηση του……
25% του μισθού ή της σύνταξης.
Ήδη έχουν στείλει ειδοποιητήρια σε όλους τους ιδιοκτήτες με τα οποία τους προειδοποιεί ότι αν δεν εξοφλήσουν τα ποσά από αυτά τα τέλη που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα, τότε θα προχωρήσει σε κατάσχεση του οχήματός τους.
Στη συνέχεια το αυτοκίνητο του οφειλέτη θα βγει σε πλειστηριασμό για να μπορέσει να καλυφθεί το χρέος του προς την εφορία.»
Ο ληστής με το ένα χέρι σε δράση.
Η μαφιόζικη τακτική, «η πληρώνεις, η την έβαψες».
Απειλεί τους καταχρεωμένους Έλληνες, ένα κράτος που αφού τους εξαθλίωσε, αφού τους έγδαρε κανονικά και δεν τους άφησε τίποτα, θέλει από τις ΑΔΕΙΕΣ τσέπες τους να πάρει χρήματα.
ΠΟΥ όμως θα τα βρει ο κοσμάκης;
Ελάτε και πάρτε τα ΟΛΑ.
Έτσι κι αλλιώς δεν είναι δικά μας πια.
Σπίτια, χωράφια, αυτοκίνητα, ΤΙΠΟΤΑ πια δεν μας ανήκει.
Εδώ παίζετε με τις ζωές των ανθρώπων έχοντας διαλύσει τα πάντα στην υγεία.
Στα αυτοκίνητα και στα ακίνητα θα κολλήσετε;
Καθημερινά εκτοξεύετε άμεσα και έμμεσα απειλές προκειμένου να εισπράξετε και άλλα, και άλλα….
Τόσα χρόνια τρώγατε (που στο λαιμό να σας κάτσουν) με εκατό μασέλες εσείς και οι παρατρεχάμενοι σας.
Απειλείτε τον απλό κοσμάκη γιατί δεν τολμάτε να απειλήσετε τα μεγαλοαρπακτικά που τόσα χρόνια σας στήριζαν και ξέρουν όλα τα άπλυτα σας.
Το ότι θα εισπράξετε με τις απειλές, είναι σίγουρο.
Μόνο που δεν ξέρετε ΤΙ θα εισπράξετε.
Μας απειλείτε, αλλά φοβάστε κιόλας και καλά κάνετε.
Ετοιμαστείτε, πάρτε μεγάλα τσουβάλια.
Σύντομα, πολύ σύντομα θα έρθει η …πληρωμή σας.


Γράφει η Βασιλική Σιούτη 

Εδώ και λίγες μέρες μια φράση τριγυρνάει συνεχώς στο μυαλό μου: «Αν ο λαός δε θέλει…». Ήταν η κατακλείδα μιας συζήτησης με το Γιώργο Χουρμουζιάδη, καθηγητή του ΑΠΘ, ο οποίος δεν έκρυβε την απαισιοδοξία του: «Αλλαγές μπορούν να υπάρξουν μόνο αν ο λαός ξεσηκωθεί, ή πιέσει να προκύψουν, ή αναγκάσει αυτούς που μπορούν να τις προκαλέσουν» είπε στην κουβέντα αυτή και πώς να διαφωνήσει κανείς μαζί του; Θυμήθηκε και το νόμο Γιαννίτση που αναγκάστηκε να πάρει πίσω, τότε που σημειώθηκε, ίσως, η τελευταία νίκη των εργαζομένων, χάρη στη μαζική λαϊκή αντίδραση.

«Σήμερα η κοινωνία έχει πάψει να οραματίζεται. Κοιτάζει μόνο να επιβιώσει και αυτό είναι αρνητική εξέλιξη» ανέφερε, καταλήγοντας: «Η κρίση ζητά πολιτικές αλλαγές, αλλά αυτές πρέπει να τις ζητήσει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο ο λαός, επειδή αυτός υφίσταται την κρίση. Αν ο λαός δε θέλει…». …Δεν θα αλλάξει τίποτα, αν δε θέλει ο λαός. Αυτό εννοούσε ο καθηγητής. Και πράγματι, τίποτα αυτή τη στιγμή δε δείχνει ότι ο ελληνικός λαός είναι πρόθυμος να εξεγερθεί για να διεκδικήσει όσα του έκλεψαν.


Θυμάμαι πέρσι το καλοκαίρι που υπολογίζαμε ότι τα (περσινά) Χριστούγεννα θα είχαμε εξέγερση. Στη συνέχεια την περιμέναμε τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο, μετά τις διακοπές. Η τελευταία πρόβλεψη ήταν για αυτόν τον Ιανουάριο (κάποιοι το αναβάλλουν ήδη για την άνοιξη), τώρα που θα καταλάβουν στην πράξη οι θιγόμενοι τα νέα σκληρότερα μέτρα που ψηφίστηκαν με την τρίτη αναθεώρηση του μνημονίου. Αυτή δεν έχει διαψευστεί (ακόμα).


Σίγουρα το σοκ έχει λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικά. Μέσα σε δύο χρόνια πήραν από τους πολίτες όσα κατάκτησαν εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Από την άλλη, από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 η ελληνική κοινωνία ακολουθούσε το “greek dream” της ατομικής αποκατάστασης, που σταδιακά αντικαθιστούσε κάθε συλλογικό όραμα για μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία. Πως θα πλουτίσουμε γρήγορα και χωρίς κόπο, πως θα αποκτήσουμε ακριβό αυτοκίνητο, πως θα διοριστούμε στο δημόσιο…Δεν σκέφτονταν όλοι με αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτό ήταν το πρότυπο που πρόβαλλαν κόμματα, ΜΜΕ και κάθε είδους εξουσία. Και το είχαν ενστερνιστεί πολλοί που ποτίστηκαν από την αντίστοιχη νοοτροπία. Ακόμα και σήμερα, που όλοι βλέπουν το έδαφος να καταρρέει κάτω από τα πόδια τους, κάποιοι πιστεύουν ότι θα καταφέρουν να εξαιρεθούν από την κοινή μοίρα. Ότι την τελευταία στιγμή θα τους πάρουν μαζί τους στη σωσίβια λέμβο, ως ένα ακόμα ρουσφέτι, αυτοί που σίγουρα θα διασωθούν. Για αυτό και προτιμούν να πάνε μαζί τους, παρά να συγκρουστούν - κι ας γνωρίζουν ότι ζητούν να τους σώσουν αυτοί που τους βούλιαξαν.


Είναι κι αυτοί που κατέβηκαν με ενθουσιασμό σε όλες τις κινητοποιήσεις που έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια κι έδωσαν δυναμικό παρόν στο Σύνταγμα. Αλλά απογοητεύτηκαν όταν είδαν ότι δεν γινόταν τίποτα μετά. Τίποτα απ’ όσα περίμεναν να ακολουθήσουν. Είναι αυτοί που προσδοκούσαν στην οργανωμένη εξέγερση και τη συνέχιση των αγώνων μέχρι τη νίκη, αλλά τώρα νιώθουν ηττημένοι.


Κι ο ΣΥΡΙΖΑ; Είναι ελπίδα ο ΣΥΡΙΖΑ; Όσο δεν έχει δοκιμαστεί στην εξουσία, ίσως και να είναι. Οι επιφυλάξεις όμως είναι αρκετές. Και μία βασική: Πως μπορεί να υπάρξει αριστερή κυβέρνηση, ή έστω ισχυρό αριστερό κόμμα, όταν δεν υπάρχει από κάτω ένα δυναμικό και μαζικό λαϊκό κίνημα, το οποίο θα στηρίζει, θα πιέζει και θα ελέγχει; Κάποια κομματικά στελέχη μπορεί να το βρίσκουν και βολικό, αλλά δεν είναι. Επικίνδυνο είναι. Και για αυτούς και κυρίως για την κοινωνία. Σε ποια λαϊκά αιτήματα ανταποκρίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ; Ποιες είναι οι αποφάσεις που επιβλήθηκαν από τη βάση; Δεν υπάρχουν πειστικές απαντήσεις κι η κατάσταση παραμένει ανησυχητική. Γιατί δεν προχωράμε μπροστά. Με την όπισθεν πηγαίνουμε. Κι όσο η ελληνική κοινωνία δεν αντιδρά, δεν έχουν λόγο να σταματήσουν να της αφαιρούν κι άλλα δικαιώματα. Προφανώς στην ελληνική ιστορία έχουμε ξαναπεράσει αντίστοιχες καταστάσεις, αλλιώς ο ποιητής δεν θα έγραφε τότε: «
Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα!»
...και ζητάνε από τον Σαμαρά να πάει σε εκλογές!

Αν εξαιρέσει κανείς τα (τουριστικά) ταξίδια του Σαμαρά στην Γερμανία από τηγανίτα τίποτα.

Κι όχι μόνο αυτό αλλά η “γερμανική διαπλοκή” κρατάει την χώρα αιχμάλωτη με τον κίνδυνο να υποστούμε νέες εθνικές τραγωδίες.

Οι Αμερικανοί είναι οργισμένοι με την κυβέρνηση Σαμαρά και η αμερικανοκίνητη  αντίδραση της Τουρκίας και της Λιβύης μπροστά στο ενδεχόμενο χάραξης ελληνικής ΑΟΖ είναι χαρακτηριστικές.

Παπούλιας και Σαμαράς οδηγούν την χώρα σε επικίνδυνες ατραπούς διατηρώντας στο εσωτερικό ανέγγιχτη την “γερμανόφωνη” διαπλοκή ενώ η κυβέρνηση δεν κάνει το παραμικρό για να μεταρρυθμίσει το κρατικοδίαιτο παρακράτος και να απαλλάξει την χώρα από τους ολιγάρχες.

Το μήνυμα των Αμερικανών στον Σαμαρά πριν μερικές μέρες ήταν ξεκάθαρο:

-Kάνε εκλογές και πήγαινε στο καλό, διαφορετικά ετοιμάσου για νέα Ίμια...

Σας θυμίζουμε ότι και τα Ίμια προέκυψαν από το πουθενά όταν ο πολυδανεισμένος λαός μας απολάμβανε την ψευδοχλιδή του lifestyle. Τα πράγματα βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού η για την ακρίβεια στο έλεος των συμμοριών της διαπλοκής...


"Πάμε για κρίση" λένε οι Τούρκοι

«Ο χάρτης αυτός θα προκαλέσει κρίση» είναι ο τίτλος της τουρκικής εφημερίδας η οποία παρουσιάζει το σχέδιο της Ελλάδας για να ανακηρύξει τη δική της Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).
«Η Ελλάδα ισχυρίζεται πως έχει δικαιώματα σε μεγάλο μέρος της ανατολικής Μεσογείου λόγω του Καστελόριζου το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μόλις 1300 μέτρων από την Τουρκία» γράφει η Vatan που δείχνει τον ειρωνικό τρόπο σκέψης και την επεκτατική πολιτική της Άγκυρας.
«Με την ίδια σκέψη η Ελλάδα χωρίζει για τον εαυτό της το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου» γράφει η εφημερίδα που αναφέρει πως η Άγκυρα αντιδρά στα σχέδια αυτά και τονίζει πως σε περίπτωση που η Αθήνα εφαρμόσει τα σχέδια της κάποια κρίση ανάμεσα στις δυο χώρες θα είναι αναπόφευκτη.
Μπορεί στην αρχή  να τους ταρακούνησε λίγο, αλλά δεν κράτησε για πολύ. Γρήγορα γρήγορα, και όσο οι απανταχού κυβερνήσεις τους κανάκευαν με πακτωλούς χρημάτων, που  ρουφούσαν με την ταχύτητα του φωτός από τις τσέπες των υποτελών τους, κατάλαβαν πως μέσα της η κρίση έκρυβε θησαυρό. Αφού πείστηκαν πως το βιός τους δεν θα κινδύνευε άλλο, αλλά τουναντίον θα αυγάτιζε, είδαν πως θα μπορούσαν  άκοπα να εξασφαλίσουν κι άλλα, εξ ίσου σημαντικά, καβάντζα για το μέλλον. 

Τα μαχαίρια βγήκαν απ' τις κρυψώνες, οι μισθοί, μάνι μάνι κόπηκαν στη μέση, το ίδιο και οι συντάξεις, τα εργοστάσια, οι επιχειρήσεις, και οι δημόσιες υπηρεσίες πήραν το Ok ν' αρχίσουν να αδειάζουν καραβιές εργαζομένων στις απανταχού χωματερές της ανεργίας, κι όλα αυτά νομότυπα, από μαγαζάκια παρασκευής νομοθετικών προϊόντων φασόν, που στήθηκαν νυχτιάτικα στα τρίτα υπόγεια της βουλής από ιδιοτελείς, καιροσκόπους, μωροφιλόδοξους ράφτες, ικανούς μόνο στο να ξεπατικώνουν με ακρίβεια τα πατρόν που τούς πάσαραν καθημερινά απ' έξω, οι πάτρωνές τους από τον κόσμο των ισχυρών.

Η κρίση αυτή θα περάσει στην ιστορία σαν η κρίση της μεγάλης αρπαγής και της μεγάλης αναδιανομής  του πλούτου από τους κάτω στους επάνω. Αυτό, όμως, είναι το ένα μόνο σκέλος.

Διότι υπάρχει και το άλλο σκέλος, αυτό του τέλους της αναδιανομής από τους πάνω προς τους κάτω, όσο αυτή υπήρχε, έστω και λυμφατική τα τελευταία χρόνια, μέσα από τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές. 

Κι αυτό το τέλος, η κατάργηση δηλαδή μιας οιονεί αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη μιας κοινωνίας για να μπορεί τέλος πάντων να εκλαμβάνεται ως τέτοια, θα είναι και το σήμα κατατεθέν της νέας εποχής που κυοφορείται στις μέρες μας. Το κράτος, ως ο τροχονόμος των μεταβιβάσεων και της εξισορρόπησης των ανισοτήτων αποχωρεί, τίποτε πλέον δεν θα μοιράζεται, παρά μόνον από φορολογικά εκπίπτουσες φιλανθρωπίες, και ο καθένας θα είναι πλέον μόνος του, αυτός κι η μοίρα του. 

Η ασφάλιση θα γίνει ιδιωτική, δηλαδή θα παίρνει κάποιος σύνταξη μόνο εφ΄ όσον έχει να πληρώσει. Η περίθαλψη θα γίνει ιδιωτική, δηλαδή κάποιος θα γιατρεύεται μόνο αν έχει να πληρώσει, αλλιώς ψόφος. Η εκπαίδευση θα γίνει ιδιωτική, δηλαδή κάποιος θα μαθαίνει γράμματα, μόνο αν έχει να πληρώσει, αλλιώς στούρνος και νεο-ναζί, κάποιος θα ταξιδεύει μόνο αν έχει να πληρώσει. Και επειδή όλο και πιο λίγοι θα έχουν να πληρώσουν, τόσο και θα ακριβαίνουν  οι "υπηρεσίες" αυτές που κάποτε λέγονταν κοινωνικά αγαθά, και όχι υπηρεσίες. Και όλο και περισσότεροι θα αποκλείονται έτσι από τη χρήση τους.

Φυσικά, ο μετασχηματισμός αυτός, η μετακύλιση του κόστους δηλαδή, στον κάθε "χρήστη" τελικά, θα έχει ως αποτέλεσμα την εκμηδένιση σχεδόν της φορολογίας των από πάνω, μιας και δεν θα υπάρχει ούτε αγαθό, ούτε κοινωνία για να συνεισφέρουν. Πράγμα, που συνεπάγεται μια δεύτερη, ακόμα μεγαλύτερη αναδιανομή από τους κάτω στους επάνω. 

Αν ακόμα αρνούμαστε να τα δούμε όπως υλοποιούνται μέρα τη μέρα μπροστά στα μάτια μας, δεν μπορούμε να κάνουμε και πως δεν τ' ακούμε, καθώς έχουν εγκατασταθεί για τα καλά στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Τα "κοινωνικά αγαθά" έχουν εξοριστεί από τις "υπηρεσίες" και οι "δικαιούχοι κοινωνικών αγαθών" από τους μοναδικούς "χρήστες". 

Διάβαζα χτες για τα τρένα στην Αγγλία, όπου τα εισιτήρια τα τελευταία δέκα χρόνια αυξήθηκαν κατά 50%,  (εννοείται της κανονικής θέσης, γιατί της πρώτης μειώθηκαν),πολύ παραπάνω απ' τον πληθωρισμό.  Όλο και λιγότεροι μπορούν πια να τα χρησιμοποιούν, ενώ αυτοί που θίγονται είναι και οι φτωχότεροι, καθότι για να αντιμετωπίσουν τα υψηλά ενοίκια στις πόλεις καταφεύγουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Για έναν χαμηλόμισθο, οι ημερήσιες μεταφορές αντιπροσωπεύουν πλέον το 25% του μισθού του, ενώ μόνο το 5% ενός υψηλόμισθου. Οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών δεν αντιλαμβάνονται τις μεταφορές σαν κοινωνικό αγαθό και δεν τις επιδοτούν από τα γενικά φορολογικά έσοδα. Αντίθετα μεταφέρουν το κόστος αποκλειστικά στον χρήστη, ο οποίος όμως αδυνατεί να αντεπεξέλθει. 
 
Ιδιωτικοποιήσεις δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνουν σχεδόν παντού. Οι Ιδιωτικοποιήσεις δεν γίνονται για εισπρακτικούς λόγους, όπως μας λένε στην Ελλάδα, για να εξοφλήσουμε τάχα τους δανειστές, αλλά για την ολοκληρωτική μετάγγιση του όποιου αίματος έχει απομείνει στους από κάτω, προς τους επάνω. 

Οι Ιδιωτικοποιήσεις, λοιπόν, δεν είναι παρά τα καρφιά που θα σφαλίσουν το φέρετρο της κοινωνίας, και η ταφόπλακα στο μνήμα της. Από δω και πέρα, όπως και όσο μπορεί ο καθείς να πορευτεί. Και όταν ο άνθρωπος μένει μόνος, αγριεύει. Πολύ και ανεξέλεγκτα.

Σεισμικές δονήσεις έγιναν αντιληπτές πριν λίγο στην Ξάνθη αλλά καισ την Θεσσαλονίκη, οι οποίες κράτησαν περίπου 15 δευτερόλεπτα.
Σύμφωνα με αναγνώστες μας, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Κομοτηνή, την Ξάνθη, ενώ "κουνήθηκε" και η Θεσσαλονίκη.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ως επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο της Λήμνου στις 4.15 περίπου και είχε ένταση 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ... 
Σύμφωνα με το Μεσογειακό – Ευρωπαικό Σεισμολογικό Ινστιτούτο το επίκεντρο του σεισμού εστιάζεται 34 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του νησιού, ενώ το εστιακό βάθος ορίζεται στα 10 χλμ.  
Το νησί κουνιέται στο «χορό» των Ρίχτερ καθώς είναι σε εξέλιξη έντονη σεισμική δραστηριότητα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί πολιτών.

Μίλησαν για το 2013, καταθέτοντας τις ευχές τους, τις προβλέψεις, τις ελπίδες τους. Διαβάστε ευθύς αμέσως τι μας είπαν. Από μας χρόνια πολλά (και πρωτίστως καλή λευτεριά):

    Αντώνης Σαμαράς (Πρωθυπουργός – λέμε τώρα – της χώρας): «Η νέα χρονιά θα είναι δύσκολη, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το καλό του ελληνικού λαού, όπως το πράττουμε σταθερά εδώ και χρόνια και με αυστηρή προσήλωση σε όλες τις υποσχέσεις μας! Όλοι μαζί θα βγάλουμε τη χώρα από την κρίση»!

    Μαρία Ρεπούση (βουλευτής ΔΗΜΑΡ): «Ελπίζουμε το 2013 να φέρει μεταξύ άλλων και νέα πρόοδο στις σχέσεις μας με τη φίλη γείτονα Τουρκία! Οφείλουμε όμως να κάνουμε και εμείς κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Απαιτούμε λοιπόν άμεσα την ίδρυση τουρκόφωνων νηπιαγωγείων στη Θράκη, την εκλογή μουφτήδων και την επιστροφή της ιθαγένειας στους 60.000 Τούρκους της Δυτικής Θράκης που την έχασαν παλαιότερα»!

    Συμεών Σολταρίδης (πολιτευτής ΔΗΜΑΡ Ροδόπης): «Καταγγέλλουμε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο το εθνικιστικό παραλήρημα της συντρόφισσας Μαρίας! Μόνο αυτά θα δώσουμε δηλαδή, την ώρα που η Μητέρα Πατρίδ…εεε, η Τουρκία εννοούσα, έχει κάνει τέτοιες παραχωρήσεις στην εκεί ελληνική μειονότητα; Τζάμπα π.χ. λειτούργησε η Παναγία Σουμελά, τζάμπα πέρασε κι απ’ το μυαλό του Ερντογάν η σκέψη να ανοίξει μέχρι το έτος 3167 η Σχολή της Χάλκης; Έλεος! Τα σύνορα γρήγορα στον Νέστο λοιπόν – μη σας πω και στον Στρυμόνα, όπως ζητά ο αδελφός Αχμέτ Ιλχάν, ή και στη Μελούνα, όπως απαιτεί ο αδελφός Δάμων! Εμείς πάντως ως ΔΗΜΑΡ Ροδόπης δηλώνουμε πως δεν θα αφήσουμε τέτοιες προβοκατόρικες και σκοταδιστικές δηλώσεις, σαν κι αυτές της κυρίας Ρεπούση, να διαταράξουν την παροιμιώδη ελληνοτουρκική φιλία που έχει πλέον εμπεδωθεί στην περιοχή μας μετά από τόσες δεκαετίες πεοθηλ…εεε ανιδιοτελούς προσέγγισης »!

    Ιλχάν Σενέρ (Τούρκος Πρόξενος στην Κομοτηνή): «Εγώ εύχομαι σε όλους τους γκιαούρ…τους Έλληνες φίλους μας της Θράκης ευτυχισμένο το 2013! Στις δύσκολες ώρες που περνάτε, η μεγάλη χώρα μας θα είναι στο πλευρό σας! Στηριχτείτε πάνω μας! Εύχομαι πάντως τη νέα χρονιά να προχωρήσει επιτέλους και το θέμα με την ΕΟΖ, για να γίνουν και οι μεγάλες επενδύσεις που θα επιτρέψουν να σας πηδήξ…εεε, να πηδήξουμε όλοι μαζί την κρίση αλώβητοι. Να με συμπαθάτε όμως τώρα, γιατί έχω να πάω να πληρώσω τους ρουφιάνους μου, χώρια που πρέπει να μαζέψω και τη συμμορία, γιατί μαθαίνω πως υπάρχει κι άλλος ιμάμης που μου κάνει νερά. Ε, έχω μετά και το δείπνο με κείνον τον μητροπολίτη Διδυμοτείχου, πού να τα προλάβω όλα πια ο ερίφης»!

    Βαρθολομαίος (Οικουμενι-στι-κός Πατριάρχης): «Εύχομαι αγάπη και παγκόσμια συναδέλφωση. Σε λίγες ημέρες θα συμπροσευχηθώ και πάλι γι’ αυτά τα ύψιστα αγαθά με την Αυτού Εξοχότητα τον Πανάγιο Πάπα Ρώμης, αλλά και με τους λοιπούς αδελφούς μας (ιμάμηδες, γκουρού, σαμάνους, δρυίδες, κλπ) για ένα ειρηνικό 2013. Η χάρις του Αλλάχ, του Γιαχβέ, του Μ.Α.Τ.Σ. και του Μεγάλου Μανιτού να είναι πάντα μαζί σας! Για Χριστό δεν μιλάω, μήπως και θιχτούν τα αφεντικά μου από τη Μπίλντερμπεργκ! Merry Winter Holidays»!

    Ευριπίδης Στυλιανίδης (κατοχικός Υπουργός Εσωτερικών): «Παραμένω πάντα στις επάλξεις του καθήκοντος! Το 2012 βέβαια ήταν δύσκολη χρονιά για μένα, γιατί τη μια αντιμνημονιακός, την άλλη «ναι, αλλά τι να κάνουμε», την παράλλη μνημονιακός και στο φινάλε γιουσουφάκι του Φούχτελ, ε όσο να ’ναι, δεν έχουν πάθει και όλοι αμνησία εδώ τριγύρω! Κι άμα βάλετε και όλα τα επικά στοιχεία του οράματός μου για τη Θράκη, από τον κάθετο οδικό άξονα ως τον τριπλασιασμό του ΔΠΘ, έδεσε το γλυκό! Θα σας κανονίσω καλά όμως όλους εσάς που μουρμουρίζετε! Α, ρε ΕΟΖ που σας χρειάζεται! Και θα σας χώσω κι ένα κάθετο άξονα να (μετά συγχωρήσεως)! Θα σας γεμίσω από τη Βουλγαρία πουτάνες και κατσίβελους, από το Πακιστάν μετανάστες για τζάμπα εργατικά κι από την Τουρκία επενδυτικά κεφάλαια για τζάμπα…αφεντικά! Όχι που δεν θα ερχόταν δηλαδή η πρόοδος κι ο εκσυγχρονισμός στην υπανάπτυκτη Θράκη! Ζήτω η πατρίδα (του Σόιμπλε)»!

    Άνγκελα Μέρκελ (σε διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό μέσω του τοποτηρητή / υπαλληλίσκου / ιτς ογλάν Στουρνάρα): «Άχτουνγκ! Το 2013 θα είναι καλό για σας, γιατί θα σας αφήσουμε ζωντανούς! Να είστε λοιπόν ευγνώμονες! Ζώα! Από 1ης Ιανουαρίου βέβαια ακριβαίνουν όλοι οι λογαριασμοί κατά 70%, μειώνονται οι μισθοί και οι συντάξεις κατά 40% ακόμη, καταργείται εντελώς η περίθαλψη, αυξάνεται το ωράριο κατά 80% και αρχίζουν να μπαίνουν 287 νέα χαράτσια (αρχής γενομένης με τον Φόρο Ρυπογόνων Εκκρίσεων, που θα υπολογίζεται με βάση πόσα κυβικά εκατοστά αέρα εισπνέετε όλα εσείς τα υποζύγια και πόσο διοξείδιο του άνθρακα εκπνέετε). Επιβάλλεται ακόμη απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 8 το βράδυ και απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 2 ατόμων, ώστε να αποφευχθούν τα σχέδια των σκοτεινών δυνάμεων που θέλουν να ανατρέψουν την πορεία εκποίησ…αναδιοργάνωσης της χώρας! Από δω και πέρα φερμπότεν όλα αυτά, παλιοτεμπέληδες! Άντε γιατί καλομάθατε! Ζώα! Ο φασισμός δεν θα περάσει! Δουλειά τώρα γρήγορα! Ράους»!

    Σούπερμαν: «Εγώ ως πρόεδρος του Αρείου Πάγκου…εεε Πάγου, δεν θα προβώ σε ευχές, αλλά θα δώσω απλώς μία υπόσχεση: μαζί με τον Λούκυ Λουκ, τον Ελ Ζαμπάτο, τον Μπλεκ, τον Όμπραξ, τον Αστερίξ, τη Λερναία Ύδρα, τον Ερυμάνθιο Κάπρο και όλα τα υπόλοιπα αδέκαστα στελέχη της ελληνικής Δικαιοσύνης, θα κλιμακώσουμε τον αγώνα ενάντια σε όσους καταστρατηγούν το Σύνταγμα και καταπιέζουν τον ελληνικό λαό! Δεν είδατε δηλαδή την ανένδοτη στάση μας στο θέμα της ΔΕΗ και του χαρατσιού; Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα πολύ καυτό 2013»!

    Μινώταυρος: «Θα σας έκανα κι εγώ μερικές δηλώσεις ως υπεύθυνος των εξεταστικών επιτροπών που θα φέρουν την κάθαρση στην ελληνική πολιτική ζωή, αλλά μια που με πρόκανε ο Σούπερμαν, άντε να μην το παραχέσουμε! Δύο μυθικά όντα στην ίδια σελίδα είναι too much. Οπότε εμείς τα ξαναλέμε το 2134»!

    ΓΑΠ. (πρώην πρωθυπουργός): «Εγό δεν θα καταθαίσω εδό σύμαιρα λώγια, τώσα χρώνηα μίλησα με αίργα! Έφχωμε απλώς χρώνηα πωλά κε εφτηχησμένω το 2009! Αλλλά ώποιως ξαναεπειχηρίση να με αιμπλέξυ σε σκάνδαλλα, τόσο αιμένα ώσο και τη μαμά, θα έχη να κάνη με τη Δυκαεοσύνη! Άντε και συγνόμη τόρα γιατή με παιρημένουν και στο Χάρβαρντ»!

    Νίκος Μιχαλολιάκος (ΓΓ Χρυσής Αυγής): «Εύχομαι καλή χρονιά και να απαλλαχτούμε επιτέλους από το καταραμένο μνημόνιο και τους καταραμένους μετανάστες! Μη βλέπετε τώρα βέβαια που εμείς ως γνήσιοι γιαλαντζί και τζάμπα μάγκες δεν κάναμε τίποτε απολύτως προς αυτή την κατεύθυνση κι ούτε την πέσαμε έστω μία φορά σε κάποιον πραγματικό ένοχο (υπουργό, βουλευτή, άλλο κοπρίτη του συστήματος), αλλά μόνο σε κάτι ξέμπαρκους φουκαράδες Αιγύπτιους ψιλικατζήδες που τους σπάσαμε τους πάγκους και ενίοτε και τα κεφάλια! Εδώ ρε ούτε μία ερώτηση στη Βουλή περί Θράκης και Προξενείου δεν κάναμε (την ώρα που μέχρι κι οι βουλευτές της ΝΔ ζητούν να απελαθεί ο πρόξενος), αυτό σας μάρανε; Αλλά και γιατί δηλαδή να τα κάνουμε αυτά; Ένα γελοίο δεκανίκι του συστήματος δεν είμαστε κι εμείς; Χρόνια πολλά λοιπόν, σαλόμ, ντασφιντάνια, τρία πουλάκια κάθουνταν στου Διάκου το γιοφύρι, ζίγκ χάιλ και ζήτω και το έθνος! (Πιάσε τώρα, ρε Κασιδιάρη, και κάνα ξέκωλο για την επόμενη πρες κόνφερανς του κόμματος, γιατί μόνο με τους Καιάδες και τους Παναγιώταρους καταντήσαμε αντιτουριστικοί πια)! Άιντε, εγέρθουτου»!

    Ανδρέας Λοβέρδος-Μίμης Ανδρουλάκης (κολοσσοί της σοσιαλιστικής σκέψης): «Το 2013 θα είναι πολύ κρίσιμο έτος. Το ΠΑΣΟΚ γνώρισε μια μεγάλη δοκιμασία εσχάτως και ήρθε πλέον η ώρα να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Ίσως να χρειαστεί να πληρώσουμε και το τίμημα των σφαλμάτων μας, μέχρι και να μείνουμε εκτός κυβέρνησης για μερικούς μήνες δηλαδή το συζητάμε. Αυτό που προέχει είναι αυτή τη στιγμή η περίσκεψη και η αποφασιστικότητα για την επανίδρυση της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης και γενικότερα της Κεντροαριστεράς, όπως τονίζει και ο σύντροφος Μπίστης! Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε»

    Της Μαϊμούς ο Κώλος: «Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες συντρόφους! Είμαι πραγματικά πολύ αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε! Άλλωστε, είπαμε: η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα»!

Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Γράφει ο Χάρρυ Κλυνν

Γελοίε έλληνα ψηφοφόρε, της ιθαγενούς τρόικας των δωσίλογων...
Πανηλίθιε συμφεροντολόγε βολεψάκια πασόκε...
Καθυστερημένο γαλάζιο αρπακτικό...
Γλοιώδη οθωμανοαριστερέ της ΡΗΜΑΔ...
Ψήφισες τους φονιάδες των παιδιών σου και έριξες στην κόλαση της φτώχειας και της εξαθλίωσης ολόκληρη την Ελλάδα...
Δε θα σε λυπηθώ για την κατάντια σου...
Δε θα σε λυπηθώ ακόμα και να σε δω να εκλιπαρείς για ένα κομμάτι ψωμί...
Είσαι άξιος της τύχης σου και ανάξιος για καλύτερη μοίρα...

Η ανάπτυξη της βουλγαρικής οικονομίας συνεχίστηκε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο φέτος, φτάνοντας το 0,5% το τρίτο τρίμηνο του 2012.
Τα στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (NSI) της Βουλγαρίας δείχνουν ότι η πιο φτωχή οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταφέρνει να αποφύγει την ύφεση παρά την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη» ανέφερε προ ημερών ο υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας Συμεών Ντιάνκοφ.

Η Βουλγαρία σκοπεύει να βελτιώσει το βιοτικό της επίπεδο στο 50% του μέσου όρου στην Ευρώπη τα επόμενα δέκα χρόνια. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του NSI, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5% το τρίτο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο πέρυσι. Το ΑΕΠ αυξήθηκε ωστόσο μόλις κατά 0,1% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2012. Εντός τεσσάρων ή πέντε ετών ο μέσος Έλληνας θα είναι φτωχότερος από τον μέσο Βούλγαρο.


Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, που είναι έτοιμος να ανακηρύξει την ΑΟΖ και παρά τις φωνές από τη γειτονική χώρα και τις επιθετικές δηλώσεις, αναμένεται σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες να μεταβεί την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, στην Τουρκία για την κοινή συνεδρίαση των υπουργικών συμβουλίων Ελλάδας και Τουρκίας.

Η πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται προς το παρόν επισήμως, αλλά σύμφωνα με τις ίδιες δεν θα πρόκειται για επίσημη επίσκεψη αλλά για “G to G” όπως αποκαλείται, θα γίνει δηλαδή σε κυβερνητικό επίπεδο και σε ανταπόδοση της προηγούμενης επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες για την αρχή της άνοιξης προγραμματίζεται μέσω της διπλωματικής οδού, η σύγκληση του 2ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας που θα γίνει στην Τουρκία, όπου θα βρεθεί και ο Πρωθυπουργός για να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Εν μέσω της πολεμικής που άρχισε, με δηλώσεις διά του τύπου, η τουρκική πλευρά για το θέμα της ΑΟΖ, αναμένεται με ενδιαφέρον η επίσκεψη Σαμαρά στη γειτονική χώρα, εφόσον τελικά πραγματοποιηθεί. 

Αρχική πρόθεση των δυο πλευρών ήταν να γίνει το Συμβούλιο είτε τον Ιανουάριο, είτε το αργότερο τον Φεβρουάριο, αλλά τελικά επελέγη η αρχή του Μαρτίου.
Το ερώτημα που τίθεται είναι ποια ακριβώς μορφή θα έχουν οι διερευνητικές επαφές και εάν η κυβέρνηση Σαμαρά θα ακολουθήσει το δρόμο που χάραξε ο Παπανδρέου, αν και κάτι τέτοιο φαντάζει εξωπραγματικό για πολλούς λόγους, με πρώτον την αδιαμφισβήτητη στάση του ίδιου του Σαμαρά στα εθνικά θέματα

Πρέπει να επισημανθεί ότι την περίοδο Παπανδρέου, οι συζητήσεις είχαν προχωρήσει ουσιαστικά για την οριστικοποίηση ενός κειμένου Πολιτικής Συμφωνίας που θα έθετε τις αρχές για μια ευρύτερη ελληνοτουρκική συνεννόηση.
Όμως, το ζήτημα του Καστελόριζου είναι το μεγάλο αγκάθι με την Άγκυρα να επικαλείται σειρά αποφάσεων διεθνών δικαστηρίων και να τηρεί σκληρή στάση.

Η άλλη συνταγή είναι αυτή που ακολούθησε η κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή με υπουργούς Εξωτερικών, τον Πέτρο Μολυβιάτη και την Ντόρα Μπακογιάννη που ήταν περισσότερο διαχειριστική για να αποφευχθούν οι κακοτοπιές.

Κάποια στιγμή στο παρελθόν, όταν είχε έρθει ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας στην Αθήνα, περί τις αρχές Οκτωβρίου του 2012, είχαν διατυπωθεί κυρίως από την πλευρά του υπουργείου Εξωτερικών σκέψεις για πιθανή διεξαγωγή του Συμβουλίου ακόμα και εντός του Νοεμβρίου του 2012, αλλά απορρίφθηκαν.
Οι λόγοι ήταν βασικά δύο: 
Ο πρώτος ήταν ότι δεν μπορούσε να φανεί η Ελλάδα ότι συμμετέχει στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία όταν η τελευταία δεν αναγνωρίζει την εκ περιτροπής προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ.
Ο δεύτερος είναι ότι επί του ζητήματος της διεξαγωγής υπήρξε και μια ελαφρά διαφωνία στο εσωτερικό της κυβέρνησης, με το Μέγαρο Μαξίμου να μην επιδεικνύει μεγάλη βιασύνη.
Αυτή η διάσταση μεταξύ των δυο πλευρών εμφανίστηκε στο Βήμα της περασμένης Κυριακής που δημοσίευσε δισέλιδο αφιέρωμα για την ΑΟΖ και έδειξε να υπάρχει διαφορετική αντίληψη για το θέμα μεταξύ υπουργείου Εξωτερικών και Μεγάρου Μαξίμου.

Το δημοσίευμα προκάλεσε έντονη συζήτηση σε κύκλους της κυβερνήσεως, διότι έδειξε ότι δεν υπάρχει κοινή εθνική γραμμή σε ένα τέτοιο μείζον θέμα και προέκυψε το ερώτημα ποιον εξυπηρετούσε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να εμφανιστεί αυτή η διαφωνία, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από την Τουρκία.

Ιδιώνυμο αδίκημα που θα οδηγεί στη φυλακή θέλει να κάνει το υπουργείο Οικονομικών το να χρωστάει κάποιος στην Εφορία (από φόρους και χαράτσια) ακόμα και 1.000 ευρώ. Στο στόχαστρο βρίσκεται η μεσαία τάξη, η οποία, έπειτα από περίπου τρία χρόνια που πληρώνει αδιαμαρτύρητα τα χαράτσια που εμπνεύστηκαν οι ίδιοι που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, τώρα φτάνει σε οριακό σημείο.

Ακριβώς αυτό το σταμάτημα των πληρωμών από τη μεσαία τάξη που στραγγαλίζεται θέλει να προλάβει ο Γιάννης Στουρνάρας και εξαπολύει τρομοκρατία. Την ίδια στιγμή όμως η υψηλή φοροδιαφυγή παραμένει ανίκητη και προκλητική, σε πείσμα των καλών προθέσεων και των διακηρύξεων της κυβέρνησης που μένουν στα χαρτιά.


Μιλώντας χθες σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε έναν νέο τρόπο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, ο οποίος, όπως είπε, θα προέλθει και μέσα από τη συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης.


Οι μεσαίοι, που είναι οι νοικοκυραίοι και η ραχοκοκαλιά της χώρας, επιλέγεται να προλεταριοποιηθούν προκειμένου να διασωθούν όσοι οδήγησαν την Ελλάδα στο τραγικό σημείο όπου βρίσκεται σήμερα. Η τρομοκρατία εφαρμόζεται υπό την καθοδήγηση της τρόικας, η οποία κάνει τα στραβά μάτια για την εκτεταμένη δημιουργική λογιστική που εφαρμόζεται στα δημοσιονομικά.
Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, όταν συλλαμβάνεται ένας πολίτης για φοροδιαφυγή, του απαγγέλλονται κατηγορίες, αλλά ώσπου να δικαστεί από τα αρμόδια δικαστήρια δεν υποχρεούται να καταβάλει ούτε ένα μικρό τμήμα των υποχρεώσεων που απέφευγε. Από την άλλη πλευρά, η εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων μπορεί να απαιτήσει μέχρι να τελεσιδικήσουν πάνω από τρία χρόνια, με αποτέλεσμα στο μεσοδιάστημα ο φοροφυγάς να παραμένει φοροφυγάς και να μην έχει κανέναν λόγο πια να πληρώσει φόρους.


Το υπουργείο Οικονομικών καταρτίζει ειδική διάταξη, η οποία θα εισάγει στην Ελλάδα το σύστημα που ισχύει στις ΗΠΑ αλλά και σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες: Ο φοροφυγάς που συλλαμβάνεται θα υποχρεώνεται να προχωρήσει σε έναν διακανονισμό τμηματικής καταβολής των οφειλών του ως την ώρα που θα δικαστεί, και μετά τη δίκη και την καταδίκη του θα καταβάλλει τα συνολικά πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που θα του επιδικάζονται και προβλέπει ο νόμος.
Εφόσον αρνείται αυτόν τον διακανονισμό, θα οδηγείται αμέσως στη φυλακή και θα παραμένει εκεί ώσπου να δικαστεί.


Στις χθεσινές δηλώσεις του ο Γιάννης Στουρνάρας έφερε ως παράδειγμα το αμερικανικό μοντέλο, όπου όποιος φοροδιαφεύγει ή πληρώνει ή πάει στη φυλακή. «Βρισκόμαστε σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης για να δούμε πώς μπορούμε σε μεγάλες περιπτώσεις φοροδιαφυγής οι ποινές να μην έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα» είπε και διευκρίνισε ότι στο μεγάλο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τον Απρίλιο – Μάιο θα περιέχονται θέματα θεσμικού χαρακτήρα, που θα αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα. 


Πηγή εφημ. "Δημοκρατία"
Δεν πορευόμαστε πλέον στο σωστό δρόμο. Ο κόσμος άρχισε ήδη να αδυνατεί να πληρώσει ακόμα και το φόρο εισοδήματος και καταφεύγει σε διακανονισμούς με πρόστιμα. Σε λίγο δεν θα μπορεί να καταβάλει κανένα ποσό. Έχει περικόψει ακόμα και τη θέρμανση. Είναι βέβαιο πως προκρίνει ήδη ως πρώτη προτεραιότητα την με κάθε τρόπο επιβίωσή του. Αυτό έχει ως συνέπεια να πέφτουν τα δημόσια έσοδα και η Ελλάδα να γίνεται ακόμα πιο πολύ εξαρτημένη από της δόσεις της τρόϊκα. Στο μεταξύ η τρόϊκα επανέρχεται σε λίγες μέρες δριμύτερη με νέα μέτρα, με απολύσεις, με κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων κ.λ.π. Δεν αποκλείεται σε λίγο να αρχίσουν και οι πρώτοι πλειστηριασμοί των ακινήτων μας με διαδικασία εξπρές και σε εξευτελιστικές τιμές. Καταστρέφονται οι κόποι και τα όνειρα ολόκληρης ζωής, χωρίς να φταίνε οι πολίτες.

Εκ των πραγμάτων οδηγούμαστε με ταχύτητα σε ένα σταυροδρόμι και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό. Ο ένας δρόμος, όπως λέει και ο καθηγητής κ. Κατρούγκαλος, είναι η αυταρχική κρατική καταστολή και ο άλλος η λαϊκή συμμετοχή στην άσκηση της εξουσίας. Είναι βέβαιο πως η τρόϊκα, καθοδηγούμενη από τις αμείλικτες νεοφιλελεύθερες χρηματαγορές, θα πιέσει την μειοψηφική και ευάλωτη ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυταρχική καταστολή προκειμένου να προλάβει την διαφαινόμενη κοινωνική έκρηξη ή το κλίμα ανομίας που θα γεννήσει η εξαθλίωση και η απελπισία.

Είναι όμως σχεδόν μαθηματικά βέβαιο, πως η αυταρχική καταστολή από την πλευρά της κυβέρνησης θα οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες εκρηκτικές καταστάσεις. Το κοινωνικό τοπίο είναι ήδη αρκετά εύφλεκτο.

Θα πρέπει το ταχύτερο να επικρατήσει η λογική στο πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθεί ότι η εποχή "των παχέων αγελάδων" για το ίδιο παρήλθε ανεπιστρεπτί και ότι δεν μπορεί πλέον να νέμεται αυθαίρετα και ανεξέλεγκτα άλλο την κοινωνία. Είναι επιτακτική ανάγκη να καλέσει το ταχύτερο το λαό ως συμμέτοχο στην άσκηση της εξουσίας. Η πραγματικότητα είναι πλέον σκληρή και μόνο ο ίδιος ο λαός μπορεί να πάρει από μόνος τους τις σκληρές αποφάσεις που απαιτούνται για να βγούμε από την κρίση. Στην περίπτωση όμως αυτή, θα υπάρχει ήδη από την αρχή «φως στην άκρη του τούνελ», γιατί θα υπάρχει η σιγουριά για το ότι οι θυσίες θα πιάσουν τόπο και το μέλλον θα είναι απόλυτα βέβαιο.

Η διάσωση δεν μπορεί να γίνει από πάνω με τη μέθοδο των φωτισμένων ελίτ τύπου Στουρνάρα, Παπαδήμου κ.λ.π. ως εκτελεστών των εντολών της τρόϊκα. Θα πρέπει να γίνει με άμεση συμμετοχή του λαού. 

Η λύση είναι η άμεση κοινωνικοποίηση του κράτους, δηλαδή ο πλήρης δημοκρατικός έλεγχός του από την κοινωνία, με κατάλληλη διαμόρφωση του καταστατικού του χάρτη από τον ίδιο το λαό. Όσο πιο γρήγορα γίνει τόσο το καλύτερο. 


Αναφορά στην Ελλάδα κάνει ο Αμερικανός νομπελίστας οικονομολόγος, Πολ Κρούγκμαν, σε άρθρο του περί των αιτιών της οικονομικής κρίσης παγκοσμίως, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «New York Times».

Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι αν και θα μπορούσε να ειπωθεί πως οι οικονομικές αποτυχίες των τελευταίων ετών υποδεικνύουν ότι οι οικονομολόγοι δεν διέθεταν τις κατάλληλες απαντήσεις, η πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι, που γνώριζαν, αλλά δεν εισακούστηκαν από τους πολιτικούς.

Αναλύοντας τα γεγονότα, ο νομπελίστας οικονομολόγος θεωρεί ότι η οικονομική κρίση, μέσω διαφόρων διαύλων, οδήγησε σε μία απότομη πτώση των ιδιωτικών δαπανών, η οποία με τη σειρά της επέφερε μείωση των εσόδων και άνοδο της ανεργίας.

Στο σημείο αυτό, σημειώνει, αν και οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να τονώσουν τις οικονομίες τους, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, κυρίως κατά το 2010, όταν η κρίση στην Ελλάδα ερμηνεύτηκε, λανθασμένα, ως σημάδι ότι και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις θα έπρεπε να μειώσουν άμεσα τις δαπάνες και τα ελλείμματά τους. «Από τη στιγμή εκείνη, η λιτότητα άρχισε ατυχώς να εφαρμόζεται ευρέως ως το κύριο μέτρο αντιμετώπισης της κρίσης» τονίζει ο Πολ Κρούγκμαν.

Μπορεί όλοι μας εδώ στο διαδίκτυο να γράφουμε και κάτι παραπάνω,  έτσι για να περνάει η ώρα και να διαβάζει ο κόσμος, μπορεί να βγάζουμε τα εσώψυχά μας, την αγωνία μας και τον εκνευρισμό μας με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, για την εξαθλίωση, για τις απολύσεις, για τις ζωές μας και τις περιουσίες μας που χάνονται, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε στην πραγματικότητα να πούμε ότι η κυβέρνηση δεν λειτουργεί σύννομα, σύμφωνα με αυτά που επιτάσσει το Πολίτευμά μας... 
Σας πληροφορούμε λοιπόν ότι λειτουργεί απόλυτα νόμιμα, στα πλαίσια του Συντάγματος και των νόμων και στην πραγματικότητα δεν μπορεί να της προσάψει κανείς τίποτα το μεμπτό.

Για να γίνει καλύτερα κατανοητό αυτό, ας δούμε έναν φανταστικό διάλογο (σαν τα φανταστικά πειράματα του Αϊνστάιν), μεταξύ ενός υποστηρικτή του συγκεκριμένου πολιτεύματος της προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής «δημοκρατίας» και ενός πολίτη που νομίζει ότι η κυβέρνηση παραβιάζει το Σύνταγμα και πρέπει να φύγει ή να τιμωρηθεί:

Η κυβέρνηση αυτή θα πρέπει  να φύγει αμέσως από την εξουσία.

Γιατί να φύγει; Μήπως δεν εκλέχτηκε νόμιμα για τέσσερα ολόκληρα χρόνια ή κάνουμε λάθος; Συνεπώς κανείς, εκτός από την ίδια,  δεν έχει το δικαίωμα να αξιώσει να φύγει από την εξουσία πριν την 17-6-2016 και μάλιστα μόνο εκείνη την ημέρα, έχουμε το δικαίωμα για λίγα δευτερόλεπτα να αποφανθούμε με την ψήφο μας. Ούτε την προηγούμενη ούτε την επόμενη. Προβλέπει μήπως κάτι άλλο το Σύνταγμα και δεν το γνωρίζουμε; Προβλέπει μήπως κάποια δυνατότητα δημοψηφίσματος ή νομοθετικής παρέμβασης με λαϊκή πρωτοβουλία. Προβλέπει μήπως ανακλητότητα; Όχι. Συνεπώς η κυβέρνηση  νόμιμα θα κυβερνά μέχρι τότε και όλοι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του Συντάγματος, απλά να εκτελούμε αυτά που αποφασίζει. Τα υπόλοιπα είναι αστεία και ευθεία παραβίαση του ισχύοντος Συντάγματος, αν θέλεις να μάθεις.

Μα, μας εξαπάτησε προεκλογικά, άρα δεν νομιμοποιείται.

Και γιατί παρακαλώ; Που λέει το Σύνταγμα ότι απαγορεύονται τα προεκλογικά ψέμματα; Ποιος εξάλλου πολιτικός εφάρμοσε ποτέ προεκλογικές υποσχέσεις; Μήπως ο Καραμανλής που υποσχέθηκε επανίδρυση του κράτους, το έκανε; Μήπως ο Παπανδρέου με το «λεφτά υπάρχουν»; Επομένως δεν είναι αυτός λόγος να αμφισβητείται η εξουσία της κυβέρνησης κατά το Σύνταγμα. Επιπλέον θα πρέπει να ξέρεις ότι η  δημοκρατία αντικατέστησε τη φυσική εξόντωση του πολιτικού αντίπαλου με την πολιτική του εξόντωση, αποσπώντας του ψηφοφόρους και σε πληροφορώ ότι το πολιτικό ψέμα είναι το ισχυρότερο «νόμιμο» μέσο της πολιτικής εξόντωσης.

Μα, δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία του εκλογικού σώματος.

Γιατί; μήπως αυτό ακριβώς δεν προβλέπουν το Σύνταγμα και ο εκλογικός νόμος; Τίποτε άλλο έχεις;

Μα και οι προηγούμενοι υπέγραψαν τα μνημόνια και η παρούσα κυβέρνηση λαμβάνει εξοντωτικά μέτρα κατά παράβαση του Συντάγματος, άρα παρανόμησαν και παρανομούν.

Γιατί παρανομούν; Το Σύνταγμα προβλέπει τη λειτουργία της Δικαιοσύνης κατά έναν ορισμένο τρόπο. Αν θυμάσαι το ΣτΕ έκρινε συνταγματικό τόσο το μνημόνιο όσο και το χαράτσι της ΔΕΗ. Ξέρεις άραγε εσύ περισσότερα από το ΣτΕ;; Επομένως αν εξακολουθείς να ισχυρίζεσαι ότι όλα αυτά είναι παράνομα, τότε εσύ παρανομείς.

Μα, τι λές τώρα, εδώ οι άνθρωποι μας ξεπουλάνε στους τοκογλύφους, ξεπουλάνε και τα εθνικά μας θέματα, τι λες τώρα;

Δεν είμαστε καλά. Μήπως όλα αυτά δεν προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της κυβέρνησης; Και όλα να τα ξεπουλήσει και πάλι νόμιμα θα το κάνει. Τα πάντα στη χώρα μας είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού, ο βουλευτής απλά υπακούει, διαφορετικά θα διαγραφεί και θα πεταχτεί στα αζήτητα. Λέει μήπως κάτι άλλο το Σύνταγμα;

Μα βάζουν υπερβολικούς φόρους.

Μάλλον λες αστεία. Μήπως υπάρχει κάπου στο Σύνταγμα κάποιος ποσοτικός περιορισμός για τους φόρους που θα βάλει η κάθε κυβέρνηση; Όχι βέβαια. Μάλιστα το ίδιο το Σύνταγμα αφενός λέει ότι ο κάθε πολίτης συνεισφέρει ανάλογα με τις δυνάμεις του, το οποίο αφήνει στην κυβέρνηση να το ερμηνεύσει όπως θέλει για κάθε κατηγορία πολιτών, αφετέρου  προβλέπει ότι μπορεί να ξαναβάλει φόρους και για το περασμένο έτος. Άντε τώρα μην τους βάζουμε και ιδέες.

Μα γιατί να εξαθλιωθούμε εμείς για τα χρήματα των ξένων τραπεζών;

Και γιατί παρακαλώ; μήπως τα χρήματα αυτά δεν δόθηκαν στη χώρα μας ως δάνεια;;;

Μα όλα αυτά τα χρήματα δεν τα φάγαμε εμείς αλλά τα κρατικοδίαιτα λαμόγια.

Μη λές τέτοιες κουβέντες γιατί μπορεί να φάς μηνύσεις και αγωγές. Έχεις αποδείξεις γι’ αυτά που λες; Έχουμε κράτος Δικαίου και μια Δικαιοσύνη που την πληρώνουμε ακριβά. Δικάστηκε μήπως κανείς; Επομένως να μην λες ανοησίες και συκοφαντείς κόσμο.

Μα το Σύνταγμα και οι νόμοι προστατεύουν τους πολιτικούς και τους ισχυρούς προστάτες τους, πώς λοιπόν να τιμωρηθούν;

Ακριβώς. Και τώρα εσύ τι θέλεις; να παραβιάσουμε το Σύνταγμα και τους νόμους και να τους καταδικάσουμε με λαϊκά δικαστήρια; Αυτό όμως θα ήταν παραβίαση του Συντάγματος.

Μα δεν μας ρωτάει κανένας. Εμείς έχουμε άλλες επιθυμίες, θα μπορούσε να γίνει έστω ένα δημοψήφισμα.

Α, μάλλον δεν θέλεις να καταλάβεις. Κατ' αρχήν ο λαός έχει πειστεί ότι είναι ανίκανος να αποφασίσει με δημοψήφισμα. Έπειτα, έχουμε εμείς τέτοιο δικαίωμα από το Σύνταγμα και δεν το ξέρουμε; Υπάρχει η δυνατότητα δημοψηφίσματος με λαϊκή πρωτοβουλία; Ούτε ο ΠτΔ δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Αυτό είναι αποκλειστικό προνόμιο του εκάστοτε πρωθυπουργού και μόνο. Αν κάποια στιγμή αποφασίσει να σε ρωτήσει τότε να απαντήσεις, αφού δεν σε ρωτάει σιωπή.

Μα υπάρχει και το άρθρο 120 του Συντάγματος. Άρα μπορούμε όποτε θέλουμε να ξεσηκωθούμε και να ανατρέψουμε όλα τα αντισυνταγματικά που κάνει η κυβέρνηση.

Δεν ξέρεις τι σου γίνεται μάλλον. Το άρθρο 120 προστατεύει το ίδιο το Σύνταγμα από την κατάλυσή του. Προστατεύει το ατιμώρητο των υπουργών, προστατεύει την ασυλία των βουλευτών κ.λ.π. Προστατεύει με λίγα λόγια το ισχύον πολίτευμα. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος; Άκουσες εσύ κανένα κόμμα να μιλάει για αντισυνταγματικότητα κάποιας ενέργειας και να καλεί το λαό να κατέβει στους δρόμους με βάση το άρθρο 120; Ε, λοιπόν ούτε θα ακούσεις.

Εξάλλου, αν τολμήσεις φίλε μου να κάνεις κάτι τέτοιο, όπως θα κατάλαβες από τα πιο πάνω, εσύ θα είσαι ο παράνομος. Εσύ θα είσαι εκείνος που παραβιάζει το Σύνταγμα και εσύ θα πας μέσα ισόβια για Έσχατη Προδοσία, αν το κάνεις με βίαιο τρόπο.

Μα δεν είναι δυνατόν; Έτσι όπως τα λες, ο λαός δεν μπορεί να κάνει πια τίποτα;; Τι ρόλο παίζουμε επιτέλους εμείς οι πολίτες;;

Τώρα το κατάλαβες. Το ρόλο του μακάκα.

Σκάσε και κολύμπα. 

Ε, τοτε θα κάνουμε αναθεώρηση στο Σύνταγμα.

Την αναθεώρηση φίλε μου θα την κάνουν με συμφωνία οι πολιτικοί αρχηγοί σύμφωνα με τα συμφέροντα τα δικά τους και των αφεντικών τους. Εσύ κι εγώ θα μείνουμ πάλι απ' έξω

Μα δεν μπορεί θα υπάρχει λύση;

Ναι πράγματι υπάρχει. Ριζική Αλλαγή του Συντάγματος με ειρηνικό τρόπο, από Λαϊκή Συντακτική Εθνοσυνέλευση.

Πρέπει όμως πρώτα να αρχίσεις να το σκέπτεσαι και να το ψάχνεις μαζί με άλλους πολίτες που έχουν αρχίσει σχετικές διαδικασίες.
Πηγή